Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Veikkaus käsittelee kasinon asiakkuuteen liittyviä henkilötietoja ensisijaisesti perustuen sopimukseen asiakkaansa kanssa. Veikkaus käsittelee henkilötietoja myös perustuen lainsäädännön vaatimuksiin, suostumukseen ja oikeutettuun etuun.

Kasinoiden asiakasrekisterin asiakastietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Veikkauksen palveluissa. Palvelujen tietoturvallisuuden sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinnan toteuttaminen.
 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.
 • Veikkauksen toiminnan, pelien, palvelujen ja maksamisen toteuttaminen sekä seuranta, analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi. Peli-, palvelu- ja maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi. Pelipalvelun pelioikeuden varmistaminen. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen sekä testaaminen.
 • Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.
 • Pelien ja palvelujen tarjoaminen ja markkinointi sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta. Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.
 • Veikkauksen vastuullisuuden toteuttaminen sekä rahapelien pelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisy ja vähentäminen. Pelaamisen rajoitusten ja estojen toteutus ja seuranta. Vastuullisuusanalyysien ja pelaamisen hallinnan välineiden tarjoaminen asiakkaalle.
 • Väärinkäytösten, rikosten ja ongelmatilanteiden ehkäiseminen ja selvittäminen.
 • Asiakkaiden ja Veikkauksen oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen.
 • Henkilötietojen anonymisointi ja tuhoaminen tietoturvallisesti.
 • Asiakaspuhelujen nauhoituksia käytetään palvelutapahtumien todentamiseksi, asiakkaiden ja Veikkauksen oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja turvallisuussyistä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käsittelyn tarkoituksesta ja/tai henkilötiedosta riippuen

 • Asiakkaan ja Veikkauksen välisen sopimuksen valmistelu tai toteuttaminen,
 • Veikkauksen lakisääteisen velvoitteen noudattaminen,
 • Asiakkaan suostumus, tai
 • Veikkauksen tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttaminen.

Rahanpesun ja terrorismin ehkäisyn ja selvittämisen sekä pakotetoimiin liittyvien tehtävien osalta kasinoiden henkilötietojen käsittelyä on kuvattu erillisessä rahanpesun estämisen ja asiakkaan tunnistamisen tietosuojaselosteessa.

Rekisterin henkilötiedot

Kasinoiden toiminnassa käsitellään seuraavia henkilötietoja:

Asiakkaan perustiedot:

 • Nimitiedot
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika

Yhteystiedot:

 • Osoite Suomessa (päivitetään väestötietojärjestelmästä)
 • SukupPostitusosoiteuoli
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Asiakkaan yksilöivät tiedot:

 • Henkilötunnus
 • Asiakasnumero
 • Asiakaskortin numero
 • Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta
 • Ulkomaalaisen asiakkaan passin numero, passin myöntämispäivä ja -paikka
 • Asiakkaan kuva

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • HenKanta-asiakkuuden tiedotkilötunnus
 • Asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot ja mieltymykset
 • Tieto asiakkaan kuolemasta
 • Asiakkaan ryhmittelytiedot ja muut analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
 • Evästeiden ja muiden vastaavien seurantateknologioiden käytön suostumukset ja kiellot

Pelaamiseen ja palveluiden tuotantoon tai käyttöön liittyvät tiedot:

 • Peli-, palvelu- ja maksutapahtumatiedot
 • Pelitapahtumatiedot
 • Peliostot
 • Voiton lunastus- ja voitonmaksutiedot
 • Tilinumero
 • Valuutanvaihdot
 • Pelikasinoon saapumisaika
 • Sisäänpääsy- tai pelikielto
 • Pelikasinossa pelaamista koskevat tiedot
 • Epäilty tai todettu pelivilppi
 • Häiriökäyttäytymistä koskevat tiedot
 • Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot
 • Pelaamisen rajoitukset ja estot sekä niiden voimassaoloajat
 • Osallistuminen ja lipunostot tapahtumiin ja turnauksiin
 • Asiakkaan pyyntö Peluurin yhteydenottoon
 • Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot
 • Asiakaspalvelutapahtumien tiedot
 • Sovellusten ja palvelujen käyttäytymis- ja käyttötiedot (sisältäen esim. verkkoanalytiikan tiedot, lokitiedot, evästeet ja muut vastaavat seurantateknologiaistuntotunnisteet, IP-osoitteen sekä selain- ja käyttöjärjestelmätiedoista lasketun tunnisteen)
 • Asiakaspuhelujen nauhoitukset
 • Tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot
 • Asiakaspalaute

Veikkauksella on arpajaislakiin perustuen oikeus käsitellä myös seuraavia henkilötietoja:

 • Asiakkaan kansalaisuus ja ulkomaalaisen asiakkaan henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan tiedot
 • Pelikasinon ja erityisen pelisalin asiakkaan kuva ja pelikasinon ja erityisen pelisalin teknisessä valvonnassa kerätyt tiedot
 • Tiedot asiakkaan häiriökäyttäytymisestä pelikasinolla, erityisessä pelisalissa tai muutoin rahapelaamisen yhteydessä
 • Tiedot epäillystä tai todetusta pelivilpistä
 • Tiedot pelaamista koskevasta kiellosta ja rajoituksesta
 • Tieto haittoja aiheuttavaa rahapelaamista koskevasta epäilystä
 • Asiakkaan tunnistamistiedot, pelitapahtumia koskevat tiedot ja muut Veikkaus-asiakkuuteen liittyvät tiedot

Näiden tietojen osalta henkilötietoja voidaan yhdessä muiden Veikkauksen henkilörekistereiden, kuten Veikkauksen etuasiakasrekisterin, tietojen kanssa, silloin kun käsittely on välttämätöntä rahapeleihin osallistuvien oikeusturvan takaamiseksi, väärinkäytösten ja rikosten estämiseksi, väärinkäytösten selvittämiseksi tai rahapelien pelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä näissä tarkoituksissa tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tietolähteet

Edellä viitatut tiedot kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen, pelaamisen, palveluiden käytön ja asiakaspalvelun yhteydessä. Kasinoiden toiminnan ja pelaamisen valvontaan liittyviä tietoja kerätään lisäksi teknisillä laitteilla katsellen tai kuvaten. Tietoja voidaan kerätä myös asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin.

Asiakkaan tietoja saadaan myös Veikkauksen etuasiakasrekisteristä ja muista Veikkauksen ylläpitämistä kuluttaja-asiakkaita koskevista henkilörekistereistä niiltä osin kuin tietojen käytöstä on informoitu asiakasta.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy Veikkauksen tietojärjestelmiin myös Veikkauksen verkkopalvelujen ja pelipalvelujen käytön yhteydessä. Asiakkaalta itseltään saatavien tai asiakkaan toiminnan seurauksena syntyvien tietojen lisäksi Veikkaus saa asiakkaan henkilötietoja mm.

 • Väestötietojärjestelmästä
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta eli ns. Robinson -rekisteristä
 • Asiakkuuksia kuvaavia tietoja tuottavista tietopalveluista asiakkaan yksilöiviä ja ryhmitteleviä tietoja, kuten evästeprofiileita, muilta rekisterinpitäjiltä
 • Viranomaisilta lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa

Henkilötietojen vastaanottajat

Veikkaus siirtää ja luovuttaa henkilötietoja ainoastaan lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Veikkaus käyttää palveluiden tuotannossa ja muussa toiminnassaan Veikkauksen lukuun ja vastuulla toimivia henkilötietojen käsittelijöitä. Tällaisia tahoja voivat olla mm. yritykset, joilta Veikkaus ostaa IT-palveluita kuten palvelintilaa, konesalipalveluita tai vastaavia kasinoiden operointiin liittyviä teknisiä palveluita. Veikkaus voi käyttää Veikkauksen lukuun toimivia ulkopuolisia palveluntarjoajia myös esimerkiksi suoramarkkinoinnin toteuttamisessa taikka kasinoiden fyysisen ja teknisen turvallisuuden ylläpitämisessä.

Veikkaus voi palveluiden tuotannossa ja lain sallimissa tapauksissa myös luovuttaa henkilötietoja muille rekisterinpitäjille. Tästä voi olla kyse, kun Veikkaus palvelun tuottamiseksi tai asiakasetujen toteuttamiseksi luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi hotelli-, matka-, ravintola- tai viihdepalveluvarauksen tekemiseksi itsenäiselle palvelun tarjoajalle.

Asiakastietoja voidaan yllä kuvatuissa käyttötarkoituksissa siirtää Veikkauksen muihin henkilörekistereihin, kuten Veikkauksen etuasiakasrekisteriin sekä ja rahanpesun estämisen ja asiakkaan tunnistamisen rekisteriin.

Viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa tapauksissa, esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. Asiakkaan tietoja voidaan myös luovuttaa lainsäädännön mahdollistamissa tilanteissa tieteellistä tutkimusta varten.

Veikkauksen mobiilipalveluissa, jotka toimivat asiakkaan lataaman sovelluksen kautta, noudatetaan Veikkauksen tietosuojakäytäntöjen lisäksi kyseisen palveluntarjoajan ehtoja ja tietosuojakäytäntöjä.

Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja siirtojen suojatoimet

Veikkaus käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita asiakastietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä asiakastietoja käsitellään hallitusti ja rajoitetusti myös EU-/ ETA-alueen ulkopuolella.

Veikkaus huolehtii, että EU-/ ETA-alueen ulkopuolella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn on laillinen siirtoperuste ja tarpeelliset suojatoimenpiteet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn ja tietosuojan riittävän tason varmistamiseksi.

Yleisimmät Veikkauksen käyttämät suojatoimenpiteet ovat:

 • Euroopan komission päätös kyseisen maan tietosuojan tason riittävyydestä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 45 artikla)
 • Euroopan komission antamien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden käyttäminen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 46.2c artikla).

Henkilötietojen säilytysaika

Veikkaus säilyttää vain Veikkauksen toiminnan ja henkilötietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja/tai henkilötiedon perusteella. Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös lainsäädännössä asetetut velvoitteet henkilötietojen säilyttämiseen sekä muut säilytysaikaa määrittävät määräajat (esim. kanneaika tai syyteoikeuden vanhentumisaika) erilaisten toimenpiteiden toteuttamiselle.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai tuhotaan turvallisesti. Veikkaus poistaa käyttötarkoitukseen nähden tarpeettomiksi käyneitä henkilötietoja myös asiakassuhteen aikana, mm. markkinoinnin toteuttamiseen ja verkkopalvelun käyttöön liittyen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Veikkaus käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Veikkauksen asiakastietojen tietoturvallisuus sekä luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja saatavuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus, laitteistojen ja tiedostojen suojaus, käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet, käyttötapahtumien rekisteröinti, kulunvalvonta sekä käsittelyn ohjeistus ja valvonta.

Veikkaus edellyttää henkilötietojen salassapitoa ja asianmukaista suojaamista myös alihankkijoiltaan. Henkilötietoja käsittelevät vain Veikkauksen sekä Veikkauksen alihankkijoiden palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Veikkauksen verkkopalvelun tietoliikenne on salattua, ja asiakas tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden varmenteesta.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Veikkaus voi arpajaislain mukaisesti arvioida pelaamisesta asiakkaille aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen riskiä automatisoidusti ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin arvion perusteella havaittujen riskien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Pelaajakohtaista pelaamiselle asetettavaa kieltoa tai rajoitusta ei kuitenkaan aseteta pelkästään henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn perusteella.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa tai jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Siltä osin kuin asiakkaan henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen ja on automaattista, asiakkaalla on oikeus saada Veikkaukselle toimittamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Veikkaus voi periä pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimenpidettä, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton.

Asiakas voi pyytää jäljennöksen itseään koskevista henkilötiedoista kirjallisesti. Tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti väestötietojärjestelmästä varmennettuun asiakkaan osoitteeseen. Pyynnön yhteydessä asiakkaan tulee kertoa mahdollisimman tarkasti, millaisia tietoja hän haluaa saada, tai millaisia tarkoituksia varten tiedot halutaan.

Asiakas voi pyytää myös itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Asiakkaalla on lisäksi oikeus pyytää itseään koskevan tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa, jos henkilötiedon käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. Oikeus vaatia henkilötiedon poistamista ei koske tilanteita, joissa Veikkauksella on velvollisuus säilyttää tiedot lain mukaan taikka Veikkauksen tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi, kuten oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Näissä tilanteissa Veikkaus poistaa asiakkaan henkilötiedot ilman erillistä pyyntöä, kun tietojen säilyttämiseen määritelty aika on kulunut. Asiakkaalla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltojaan asiakas voi hallinnoida ottamalla yhteyttä kasinolla asiakaspalvelupisteeseen tai Veikkauksen asiakaspalveluun. Henkilötietoja koskevat kirjalliset pyynnöt yllä kuvattujen oikeuksien käyttämisestä tehdään toimittamalla henkilökohtaisesti allekirjoitettu pyyntö osoitteella: Veikkaus Oy, Kasinot/Henkilötietopyyntö, PL 1, 01009 Veikkaus. Pyynnöstä tulee ilmetä asiakkaan nimi, syntymäaika, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Mikäli Veikkaus arvioi asiakkaan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja tekee niiden perusteella automaattisen päätöksen, joka perustuu osapuolten väliseen sopimukseen tai asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus vaatia, että tietoja käsittelee automatisoinnin sijaan henkilö. Lisäksi asiakkaalla on oikeus esittää kantansa asiassa ja riitauttaa Veikkauksen asiassa tekemä päätös.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lainsäädäntöä, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun ajantasaiset ohjeet valituksen tekemisestä löytyvät tietosuojavaltuutetun sivustolta www.taidesatama.fi.